Koszty notarialne

Wszystkie kwoty taksy notarialnej są kwotami netto - należy do nich doliczyć podatek VAT według stawki 23%

Poza pewnymi wyjątkami, wysokość taksy notarialnej zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej (bez odliczania obciążeń i bonifikat) i jest obliczana według poniższych zasad (Tabela):

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (ZWANE TAKSĄ NOTARIALNĄ)

  

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU

TAKSA NOTARIALNA

do 3.000 zł

100 zł;

powyżej 3.000 zł do 10.000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł

powyżej 30.000 zł do 60.000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł

powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł

1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł

powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł

4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł

powyżej 2.000.000 zł

6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (małżonek, zstępny /czyli dziecko, wnuk, prawnuk itd./, wstępnych /czyli rodzic, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia itd./, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macoch, teść, teściowa) nie więcej niż 7.500 zł.

  

A teraz najczęściej występujące w praktyce wyjątki i modyfikacje zasad zawartych w Tabelce:

 

 • pełnomocnictwo

30 zł - jeśli pełnomocnik ma w Twoim imieniu dokonać jednej czynności (np. ustanowić hipotekę)

100 zł – jeśli pełnomocnik ma w Twoim imieniu dokonać więcej niż jednej czynności (np. zawrzeć umowę kredytu, złożyć oświadczenie 777  i ustanowić hipotekę)

 • umowa majątkowa małżeńska

400 zł

 • poświadczenie podpisu   

1/10 stawki z Tabeli, jaka należałaby się, gdyby dokument w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł za każdy podpis - na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną

20 zł – na pełnomocnictwach i innych dokumentach

 • odpis

6 zł za każdą stronę

 • data pewna

6 zł za każdą stronę

 • wypis aktu notarialnego

6 zł za każdą stronę

 • umowa przedwstępna

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą

 • umowa deweloperska

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą

 • umowa warunkowa sprzedaży

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą

 • umowa przenosząca po umowie warunkowej, w tym po umowie deweloperskiej

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą 

 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawarte w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą

 • umowa przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą

 • umowa darowizny

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą – jeśli przedmiotem umowy darowizny jest odrębna własność lokalu, umowa darowizny jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (małżonek, zstępny /czyli dziecko, wnuk, prawnuk itd./, wstępnych /czyli rodzic, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia itd./, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macoch, teść, teściowa), a obdarowany jest uprawniony do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą – jeśli przedmiotem umowy darowizny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą – w pozostałych wypadkach

 • umowa sprzedaży

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą – jeśli przedmiotem umowy sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę budowlaną, objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą – jeśli przedmiotem umowy sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą – jeśli przedmiotem umowy sprzedaży jest nieruchomość rolna z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą – w przypadku umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą – w pozostałych wypadkach

 • umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą

 • umowa zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą

 • umowa zniesienia współwłasności

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą, przy czym podstawą obliczeń jest ogólna wartość majątku podlegającego zniesieniu współwłasności

 • umowa o dział spadku

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą, przy czym podstawą obliczeń jest ogólna wartość majątku podlegającego działowi

 • umowa o podział majątku wspólnego

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą, przy czym podstawą obliczeń jest ogólna wartość majątku podlegającego podziałowi

 • hipoteka

1/4 kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą – jeśli hipoteka jest ustanawiana w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z  Tabelą – w pozostałych wypadkach

 • depozyt pieniędzy

połowa kwoty wyliczonej zgodnie z  Tabelą

 • depozyt dokumentu

50 zł za przyjęcie jednego dokumentu do depozytu, a następnie za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20 zł

 • założenie spółki komandytowej

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą, przy czym podstawą obliczeń jest suma wkładów wnoszonych do spółki

 • założenie spółki komandytowo - akcyjnej

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą, przy czym podstawą obliczeń jest suma wkładów wnoszonych do spółki

 • założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą, przy czym podstawą obliczeń jest wysokość kapitału zakładowego

 • założenie spółki akcyjnej

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą, przy czym podstawą obliczeń jest wysokość kapitału zakładowego

 • protokół z zebrania wspólników spółki komandytowej

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą – w sytuacji, gdy protokół obejmuje uchwałę w sprawie wniesienia dodatkowych wkładów do spółki podstawą obliczeń jest suma wartości nowych wkładów

500 zł

 • protokół z zebrania wspólników spółki komandytowej

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą – w sytuacji, gdy protokół obejmuje uchwałę w sprawie wniesienia dodatkowych wkładów do spółki podstawą obliczeń jest wysokość podwyższenia kapitału zakładowego

1100 zł

 • protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą – w sytuacji, gdy protokół obejmuje uchwałę w sprawie wniesienia dodatkowych wkładów do spółki podstawą obliczeń jest wysokość podwyższenia kapitału zakładowego

750 zł – w pozostałych wypadkach

 • protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą – w sytuacji, gdy protokół obejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki podstawą obliczeń jest wysokość podwyższenia kapitału zakładowego

750 zł – w pozostałych wypadkach

 • oświadczenie o objęciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

1/10 kwoty wyliczonej zgodnie z Tabelą - przy czym podstawą obliczeń jest wartość wkładu wnoszonego na pokrycie udziałów

 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji (777)

kwota wyliczona zgodnie z Tabelą – jeśli oświadczenie jest składane co do obowiązku zapłaty kwoty i wówczas podstawą obliczeń jest  kwota, co do której dana osoba poddaje się egzekucji

1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę – jeśli oświadczenie jest składane co do obowiązku wydania domu/mieszkania będącego przedmiotem umowy najmu okazjonalnego lokalu

200 zł – jeśli oświadczenie jest składane co do obowiązku wydania działki/domu/mieszkania

 • testament

50 zł – tzw. „testament zwykły” z powołaniem spadkobierców lub podstawieniem

150 zł – testament z zapisem zwykłym

150 zł – testament z poleceniem

200 zł – testament z zapisem windykacyjnym

150 zł – testament z wydziedziczeniem

 • odwołanie testamentu

30 zł

 • przyjęcie spadku

50 zł

 • odrzucenie spadku

50 zł

 • otwarcie i ogłoszenie testamentu

50 zł

 • protokół dziedziczenia

100 zł

 • akt poświadczenia dziedziczenia

100 zł – akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym

50 zł

Poza taksą notarialną (powiększoną o podatek VAT według obowiązującej stawki) w określonych sytuacjach notariusz jest zobowiązany do poboru od Ciebie wskazanych w przepisach prawa podatków i opłat, w tym:

 

1. podatku od czynności cywilnoprawnych,

2. podatku od spadków i darowizn,

3. opłaty sądowej,

4. opłaty za wniosek wieczystoksięgowy,

5. opłaty za wpis do rejestru spadkowego.

Więcej na temat kosztów czynności notarialnych dowiesz się tutaj: