Oświadczenie o poddaniu się egzekucji może być składane w szczególności w związku z:

 

 • umową kredytu/pożyczki – jeśli zaciągnęłaś/zaciągnąłeś kredyt/pożyczkę na nabycie domu/mieszkania, poddajesz się egzekucji na rzecz kredytodawcy (np. banku)/pożyczkodawcy co do obowiązku spłaty kredytu/pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami w określonym terminie;

 

 • umową najmu – jeśli jesteś najemcą domu/mieszkania poddajesz się egzekucji na rzecz wynajmującego co do obowiązku zapłaty czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z domu/mieszkania lub co do obowiązku wydania (zwrotu) domu/mieszkania wynajmującemu, kiedy skończy się najem (lub co do obu tych obowiązków);

 

 • umową najmu okazjonalnego lokalu – jeśli jesteś najemcą domu/mieszkania na podstawie umowy najmu okazjonalnego domu/mieszkania poddajesz się egzekucji na rzecz wynajmującego co do obowiązku opróżnienia domu/mieszkania (z osób i rzeczy☺) i wydania domu/mieszkania używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego (żądanie jest sporządzone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym i doręczane Tobie jako najemcy listem poleconym w sytuacji, gdy nie opuszczasz domu/mieszkania pomimo tego, że najem wygasł);

 

Jeśli interesuje Cię temat najmu, koniecznie przeczytaj:

 • służebność przesyłu – polega na obciążeniu Twojej działki prawem na rzecz przedsiębiorcy - właściciela urządzeń służących do przesyłu mediów (np. gazu, wody, energii elektrycznej), na podstawie którego może on korzystać w oznaczonym zakresie z Twojej nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń, np. ma on prawo wejścia na teren Twojej działki, celem położenia, naprawy i modernizacji sieci przesyłowej;

 

VIII. Ja to tylko potrzymam

 

 • depozyt pieniędzy – z opcji depozytu notarialnego i składania pieniędzy na przechowanie możesz skorzystać wyłącznie wtedy, gdy podpisujesz umowę w formie aktu notarialnego (np. umowę przedwstępną sprzedaży lub umowę sprzedaży domu/mieszkania), gdyż notariusz może przyjąć środki pieniężne do depozytu tylko w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością notarialną. Depozyt notarialny polega na tym, że wpłacasz określoną kwotę na rachunek bankowy notariusza przeznaczony tylko i wyłącznie na wpłaty depozytów klientów, a potem spisujesz z nim protokół w formie aktu notarialnego, w którym określasz, kiedy i komu wpłacone przez Ciebie pieniądze mają być wydane;

 

 • depozyt dokumentu – jeśli chcesz, aby określony dokument albo dokumenty w zamkniętej przez Ciebie kopercie, mogła odebrać określona osoba, po spełnieniu określonych warunków, możesz je złożyć na przechowanie do depozytu notarialnego. Nie musi to mieć związku z czynnością dokonywaną przez notariusza, ale oznacza obowiązek spisania protokołu z przyjęcia dokumentu na przechowanie w formie aktu notarialnego. W protokole wymienia się w szczególności datę przyjęcia dokumentu do depozytu, ustala się Twoją tożsamość, datę mającego nastąpić wydania depozytu oraz dane osoby odbierającej depozyt i warunki jego wydania;

 

 IX. Spółki

 

 • założenie spółki komandytowej – chcesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki osobowej, w której mamy dwa rodzaje wspólników: (a) komplementariusza odpowiadającego wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia oraz (b) komandytariusza ponoszącego odpowiedzialność do wysokości określonej w umowie spółki sumy komandytowej, umowa spółki komandytowej jest dla Ciebie. Musi ona zostać zawarta w formie aktu notarialnego;

 

 • założenie spółki komandytowo – akcyjnej – chcesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki wciąż uznawanej za osobową, stanowiącej mix rozwiązań ze spółki komandytowej i spółki akcyjnej, w której mamy dwa rodzaje wspólników: (a) komplementariusza odpowiadającego wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia oraz (b) akcjonariusza nieponoszącego odpowiedzialności za zobowiązania spółki, spółki mającej kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 50.000,00 zł, który dzieli się na zbywalne akcje, statut spółki komandytowo-akcyjnej jest dla Ciebie. Musi on zostać sporządzony w formie aktu notarialnego;

 

 • założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – chcesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, w której wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, kapitał zakładowy wynosi minimum 5.000 zł, wspólnicy mają zbywalne udziały, a w imieniu spółki działa zarząd, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dla Ciebie. Musi ona zostać zawarta w formie aktu notarialnego (lub przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, bez udziału notariusza);

 

 • założenie spółki akcyjnej – chcesz prowadzić szeroko zakrojoną działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, w której akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, kapitał zakładowy wynosi minimum 100.000 zł, akcjonariusze mają zbywalne akcje, w imieniu spółki działa zarząd, a innym organem obowiązkowym jest rada nadzorcza, a w przyszłości być może chcesz, aby akcje spółki były notowane na giełdzie, spółka akcyjna jest dla Ciebie. Statut spółki akcyjnej musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego;

 

 • protokół z zebrania wspólników spółki komandytowej – kiedy jesteś już wspólnikiem spółki komandytowej i chciałabyś/chciałbyś zmienić umowę spółki, musisz to zrobić w formie aktu notarialnego;

 

 • protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kiedy jesteś już wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i chciałabyś/chciałbyś zmienić umowę spółki czy podwyższyć kapitał zakładowy tej spółki, musisz to zrobić w formie aktu notarialnego;

 

 • protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej - kiedy jesteś już akcjonariuszem spółki akcyjnej i chciałabyś/chciałbyś zmienić statut spółki czy podwyższyć kapitał zakładowy tej spółki, musisz to zrobić w formie aktu notarialnego;

 

 • oświadczenie o objęciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - kiedy chciałabyś/chciałbyś zostać wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka już istnieje, a żaden z jej dotychczasowych wspólników nie chce sprzedać Ci swoich udziałów, zgromadzenie wspólników podwyższy kapitał zakładowy spółki i ustanowi dla Ciebie nowe udziały. Ty zaś musisz złożyć oświadczenie o przystąpieniu do tej spółki i objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w zamian za wkład, który do tej spółki wniesiesz. Opisane oświadczenie musisz złożyć w formie aktu notarialnego;

 

X. Egzekucja należności

 

 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji, czyli tzw. siódemki czy 777 swą nazwą nawiązujące do numeru przepisu z Kodeksu postępowania cywilnego, o którym w oświadczeniu mowa – jest składane w akcie notarialnym, w którym zobowiązujesz się do zapłaty określonej kwoty na rzecz Twojego wierzyciela (np. jako kupujący na rzecz sprzedającego co do obowiązku zapłaty ceny, jako kredytobiorca na rzecz banku co do obowiązku spłaty kredytu czy jako najemca na rzecz wynajmującego co do obowiązku zapłaty czynszu) lub do wydania przedmiotu umowy (np. jako sprzedający na rzecz kupującego co do obowiązku wydania działki/domu/mieszkania czy jako najemca na rzecz wynajmującego co do obowiązku zwrotu domu/mieszkania po ustaniu stosunku najmu). To oświadczenie umożliwia Twojemu wierzycielowi szybszą realizację roszczenia – po uzyskaniu klauzuli wykonalności przez sąd, w postępowaniu komorniczym;

Więcej na temat 777 przeczytasz tutaj:

 • służebność gruntowa - polega na przyznaniu uprawnienia właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu innej nieruchomości do korzystania w określony sposób z nieruchomości obciążonej albo na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej jest pozbawiony lub ograniczony w określony sposób w możliwości korzystania ze swojej nieruchomości. Dotyczy konkretnych nieruchomości, z których jedna jest obciążona, a druga tzw. władnąca (czyli uprawniona), niezależnie od tego, kto jest, był lub będzie właścicielem każdej z nich (Ty i Twój sąsiad czy Wasi spadkobiercy). Najczęściej służebności gruntowe ustanawiane są pomiędzy nieruchomościami ze sobą sąsiadującymi i polegają na prawie przejścia, przejazdu lub przeprowadzenia mediów przez jedną nieruchomość do innej nieruchomości, prawie oparcia budynku o istniejącą już ścianę budynku sąsiada, prawie ograniczenia budowy na swoim gruncie do określonej wysokości po to, by nie zasłonić widoku czy zapewnić dotarcie światła.  

  O wiele więcej na temat służebności gruntowej przeczytasz tutaj:

VII. Być czy mieć

 

 • służebność osobista - polega na przyznaniu uprawnienia określonej osobie do określonych czynności (najczęściej jest to prawo zamieszkiwania w domu/mieszkaniu i korzystaniu z niego), co jest jednoznaczne z ograniczeniem właściciela domu/mieszkania w możliwości korzystania. Służebność osobista może być ustanowiona odpłatnie lub nieodpłatnie, na czas nieoznaczony (najdłużej dożywotnio) lub na czas oznaczony, ale zawsze wygasa najpóźniej z chwilą śmierci osoby uprawnionej;

  O wiele więcej na temat służebności osobistej przeczytasz tutaj:

IV. Dziel i rządź

 

 • umowa zniesienia współwłasności – tę umowę zawierasz wtedy, gdy np. masz jedną działkę z sąsiadem w udziałach, a chciałbyś go spłacić i stać się właścicielem całości albo Ty i Twój przyjaciel jesteście współwłaścicielami 10 działek i chcielibyście po prostu, aby każdy wziął po 5 działek, stając się ich wyłącznym właścicielem;

 

 • umowa o dział spadku – Ty i Twoje rodzeństwo odziedziczyliście mieszkanie po mamie. Ty w nim mieszkasz i chciałabyś/chciałbyś, żeby tak pozostało. Chcesz więc spłacić swoje rodzeństwo i stać się wyłącznym właścicielem mieszkania. Albo opiekowałaś się/opiekowałeś się mamą przez całe jej życie i wolą Twojego rodzeństwa jest, abyś to Ty dostała po niej mieszkanie, bez żadnych spłat na ich rzecz. Taką opcję daje Ci właśnie umowa o dział spadku;

​​​​​​​

 • umowa o podział majątku wspólnego – masz rozdzielność z żoną/mężem albo właśnie się rozwiodłaś/rozwiodłeś i chcesz podzielić majątek, którego się dorobiliście – jedno z Was weźmie mieszkanie, a drugie - dom na wsi czy też Ty weźmiesz wszystko i spłacisz swojego małżonka lub ex-małżonka, żeby podział był sprawiedliwy albo z uwagi na to, jak jedno z Was zachowywało się w trakcie małżeństwa, to drugie weźmie wszystko, bez żadnych spłat i dopłat. Oto i umowa o podział majątku wspólnego.

 

V. Coś za coś

 

 • umowa o dożywocie – jeśli chcesz zawrzeć umowę, na podstawie której właściciel domu/mieszkania przenosi na Ciebie dom/mieszkanie, a Ty w zamian za to zobowiązujesz się zapewnić mu dożywotnie utrzymanie, musisz go przyjąć jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału (tak to brzmi, trochę zabawnie pewnie jak na obecne czasy, ale nie dziwcie się – zapisy pochodzą z czasu wejścia w życie kodeksu cywilnego, czyli z dnia 1 stycznia 1965 roku), zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym, to jest umowa dla Ciebie;

​​​​​​​

 • umowa zamiany – Ty masz duży dom za miastem, który był idealny, dopóki mieszkały z Tobą dzieci, a Kowalski ma małe mieszkanie w mieście, na parterze budynku z windą i do tego z ogródkiem, więc postanawiacie się zamienić – od chwili podpisania umowy zamiany Ty staniesz się szczęśliwym właścicielem mieszkania, a Kowalski równie szczęśliwym właścicielem domu za miastem, który będzie idealny w związku z powiększeniem jego rodziny do sześcioosobowej;

 

VI. Kredytowy zawrót głowy

 

 • hipoteka - zaciągasz kredyt lub pożyczkę na nabycie działki/domu/mieszkania (np. w banku) i musisz zabezpieczyć spłatę ustanowieniem hipoteki, dzięki czemu, jeśli przestaniesz spłacać kredyt/pożyczkę, Twój wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z działki/domu/mieszkania bez względu na to, czyją stały się własnością i z pierwszeństwem przed Twoimi wierzycielami osobistymi;

  O wiele więcej na temat hipoteki  przeczytasz tutaj:

 • umowa warunkowa sprzedaży – jeśli chcesz kupić działkę, a ona jest np. rolna, leśna, nabyta od Skarbu Państwa czy gminy, leży na obszarze rewitalizacji, portu morskiego, specjalnej strefy ekonomicznej lub znajduje się na niej jezioro, musisz najpierw zawrzeć umowę warunkową sprzedaży – pod warunkiem, że w terminie 30 dni uprawniony (gmina/Skarb Państwa) nie skorzysta z przysługującego mu ustawowego prawa pierwokupu, żeby po tym czasie móc zawrzeć kolejną umowę, na mocy której własność działki zostanie już ostatecznie przeniesiona na Ciebie jako nowego właściciela, czyli tak zwaną umowę przenoszącą;

 

III. Polowanie na mieszkanie

 

 • umowa darowizny – czyli gdy Twoi np. rodzice lub dziadkowe chcą przenieść na Ciebie nieodpłatnie działkę/dom/mieszkanie, niczego nie oczekując w zamian (no może poza małą wdzięcznością:), a Ty chętnie tę działkę/dom/mieszkanie przyjmujesz;

 

 • umowa sprzedaży – na podstawie tej umowy sprzedający sprzedaje działkę/dom/mieszkanie kupującemu za określoną cenę, a kupujący działkę/dom/mieszkanie za ustaloną cenę kupuje, czyli obowiązkiem sprzedającego jest przenieść własność działki/domu/mieszkania na kupującego i wydanie mu w posiadanie (czyli tzw. przekazanie kluczy), a obowiązkiem kupującego jest zapłata ceny i odebranie przedmiotu umowy od sprzedającego. O wiele więcej o umowie sprzedaży z praktycznego punktu widzenia, to jest w szczególności o tym, jakie są przykładowe zapisy takiej umowy, jakie dokumenty i dane są wymagane do jej przygotowania przeczytacie tutaj:

 • umowa deweloperska – zawierana jest w trybie tzw. ustawy deweloperskiej, najczęściej jak budynku jeszcze w ogóle nie ma, albo jest, ale w trakcie budowy i na jej podstawie deweloper zobowiązuje się wybudować budynek zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, ustanowić odrębną własność mieszkania i sprzedać Ci je za określoną cenę, płatną na rachunek powierniczy, zgodnie z harmonogram inwestycji i postępu prac w budowie. Definicję dewelopera, rynku pierwotnego oraz opis innych zagadnień związanych z umową deweloperską znajdziecie tutaj:

I. Na tzw. mały notarialny głód 

 

 • pełnomocnictwo – jeśli nie chcesz albo nie możesz czegoś zrobić sama/sam (nie znasz się na tym, nie masz czasu, wyjeżdżasz), możesz upoważnić do tego znaną i zaufaną osobę. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga wizyty u notariusza tylko wtedy, gdy te czynności, do których chcesz kogoś upoważnić będą miały formę aktu notarialnego (czyli np. sprzedaż/darowizna domu czy mieszkania) albo formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi (czyli np. sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) albo też zażąda od Ciebie takiego pełnomocnictwa (niestety czasem bezpodstawnie) jakiś urzędnik czy pracownik banku;

 

 • umowa majątkowa małżeńska – niezależnie od tego, czy dopiero planujesz zawarcie małżeństwa czy też jesteś już po ślubie, ale chciałabyś/chciałbyś ustanowić rozdzielność majątkową lub wręcz przeciwnie chciałabyś/chciałbyś, aby to co dotychczas było Twoją wyłączną własnością (dom ze spadku po babci czy mieszkanie kupione przed zawarciem małżeństwa) stało się Wasze wspólne, ta umowa jest właśnie dla Ciebie;

 

 • poświadczenie podpisu – masz gotowy dokument, na którym chciałabyś/chciałbyś poświadczyć podpis, bo tego wymagają przepisy prawa (np. takim dokumentem jest umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) albo taka jest wola stron (takim dokumentem jest często umowa pożyczki). Tym sposobem uzyskasz dokument, co do którego będzie jasnym, że tego konkretnego dnia to Ty (a nie ktoś inny) podpisałaś/podpisałeś ten konkretny dokument o określonej treści;

 

 • odpis – potrzebujesz drugiego egzemplarza danego dokumentu, bo np. nie chcesz oddać jedynego, jaki posiadasz do urzędu w obawie przed jego utratą lub po prostu chcesz mieć w domowym archiwum ślad po tym dokumencie. Zabierz więc ze sobą oryginał (nie skan!/nie kopię!) tego dokumentu, a u notariusza uzyskasz odpis, który ma moc taką samą jak Twój oryginał;

 

 • data pewna – chcesz mieć dowód, że danego dnia istniał już dokument określonej treści (napisałeś książkę czy scenariusz filmu albo wymyśliłeś nowatorskie rozwiązanie jakiegoś problemu, nad którym pracują też inni) czy też chcesz osiągnąć przewidziane prawem skutki (jak w przypadku umowy najmu), wystarczy, że okażesz go notariuszowi, a on poświadczy czas okazania dokumentu, czyli nada mu tzw. datę pewną, doszywając odpowiednią klauzulę poświadczeniową;

 

II. Mamy jeszcze czas 

 

 • umowa przedwstępna – najczęściej poprzedza zawarcie umowy sprzedaży domu/działki/mieszkania. W umowie przedwstępnej sprzedaży strony zobowiązują się do zawarcia w określonym czasie umowy przyrzeczonej (np. sprzedaży) na określonych warunkach, w tym za określoną cenę. Taka umowa przedwstępna może zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego – o różnicach przeczytasz szczegółowo tutaj:


Czynności notarialne

XI. Czas ucieka

 

 • testament – chcesz zadecydować o tym, co ma się stać z Twoim majątkiem na wypadek Twojej śmierci, czyli kto i co ma dostać, gdy Ciebie zabraknie na świecie. I decydujesz się na formę aktu notarialnego a nie na testament własnoręczny;

 

W tym mamy testament:

 • tzw. „zwykły” – powołujesz tylko spadkobierców i ewentualnie na wypadek, gdyby któryś z nich nie chciał (odrzucił spadek) lub nie mógł (zmarł przed Tobą) być spadkobiercą, podstawiasz w jego miejsce inną osobę;

 

 • z zapisem zwykłym – postanawiasz, że Twoi spadkobiercy muszą przenieść na rzecz oznaczonej osoby określoną rzecz (np. pierścionek z brylantem);

 

 • z poleceniem – chcesz, aby pochować Cię na określonym cmentarzu albo skremować Twoje zwłoki;

 

 • z zapisem windykacyjnym – postanawiasz, że z chwilą Twojej śmierci: oznaczona rzecz (np. konkretny samochód), zbywalne prawo majątkowe (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne czy ogół Twoich praw i obowiązków jako wspólnika spółki komandytowej lub jawnej, przypadną określonej osobie;

 

 • z wydziedziczeniem – pozbawiasz oznaczoną osobę prawa do dziedziczenia po Tobie, ale też i prawa do zachowku z określonych kodeksowo powodów (bo wbrew Twojej woli postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; bo dopuścił się względem Ciebie albo jednej z najbliższych Ci osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; bo uporczywie nie dopełnia względem Ciebie obowiązków rodzinnych);

 

 • odwołanie testamentu – zmieniłaś/zmieniłeś zdanie i chcesz odwołać w całości albo w określonej części wcześniej sporządzony przez Ciebie testament (własnoręczny lub notarialny);

 

XII. Koniec wieńczy dzieło

 

 • przyjęcie spadku – ktoś z Twoich bliskich (np. żona/mąż, matka, ojciec) zmarł, a Ty zanim minie 6 miesięcy od dnia śmierci już wiesz, że chcesz po tej osobie dziedziczyć (bo zostawił majątek większy niż długi) i chcesz lub musisz przeprowadzić jak najszybciej postępowanie spadkowe, składasz zatem oświadczenie o przyjęciu spadku u notariusza (lub w sądzie);

 

 • odrzucenie spadku – ktoś z Twoich bliskich (np. żona/mąż, matka, ojciec) zmarł, a Ty zanim minie 6 miesięcy od dnia śmierci wiesz, że nie chcesz po tej osobie dziedziczyć (bo zostawił majątek zdecydowanie mniejszy niż długi), składasz zatem oświadczenie o odrzuceniu spadku u notariusza (lub w sądzie) i jesteś traktowana/traktowany tak jakbyś nie dożyła/nie dożył otwarcia spadku po tej osobie, jakbyś zmarła/zmarł przed nią;

 

 • otwarcie i ogłoszenie testamentu – ktoś z Twoich bliskich (np. żona/mąż, matka, ojciec) zmarł i zostawił testament (notarialny lub własnoręczny), a Ty masz ten testament u siebie lub chcesz/musisz przeprowadzić postępowanie spadkowe po tej osobie, składasz zatem testament w kancelarii notarialnej (lub w sądzie) i tam notariusz (lub odpowiednio sędzia) otwiera i ogłasza testament, czyli go odczytuje w Twojej obecności, sporządzając z tego zdarzenia protokół;

 

 • protokół dziedziczenia – ktoś zmarł, a Ty jesteś jego spadkobiercą ustawowym (np. jesteś żoną/mężem, dzieckiem, rodzicem zmarłego) lub spadkobiercą testamentowym (powołanym do spadku w testamencie) i chcesz przeprowadzić postępowanie spadkowe po nim, wszyscy spadkobiercy są zgodni i mogą stawić się jednocześnie u notariusza, wówczas zamiast postępowania sądowego i sporządzanego podczas niego protokołu z rozprawy, możesz wybrać równoważny postępowaniu sądowemu tryb notarialny, podczas którego sporządzony zostanie protokół dziedziczenia w miejsce protokołu z rozprawy;

 

 • akt poświadczenia dziedziczenia – ktoś zmarł, a Ty jesteś jego spadkobiercą ustawowym (np. jesteś żoną/mężem, dzieckiem, rodzicem zmarłego) lub spadkobiercą testamentowym (powołanym do spadku w testamencie) i chcesz przeprowadzić postępowanie spadkowe po nim, wszyscy spadkobiercy są zgodni i mogą stawić się jednocześnie u notariusza, wówczas zamiast postępowania sądowego i wydanego w nim postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku możesz wybrać równoważny postanowieniu sądowemu notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.